Lausuntomme työttömyysturvalain muuttamisesta

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry:n lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Julkaisupäivämäärä: 23.1.2024

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry haluaa olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka koskevat hajuste- ja kemikaaliyliherkkien ja sisäilmasta sairastuneiden elämää ja ajaa jäseniemme etua. Esitetytyt muutokset Työttömyysturvalakiin koskettavat hajuste- ja kemikaaliyliherkkiä henkilöitä. Hallitus esitti eduskunnalle muutoksia muunmuassa työttömyysturvaan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta ja muutoksia palkkatukityöllä työssäoloehdon kertymiseen. Yhdistyksemme järjesti kyselyn 20.–22.1.2024 kuullakseen jäsentensä mielipiteitä esityksestä ja antoi ministeriöille oman lausuntonsa 23.1.2024 huomioiden saamansa palautteen jäsenistöltä.

Kyselymme tuloksien yhteenvetoa:
Yhdistyksemme kyselyn vastauksissa nousi esiin voimakas huoli suunnitelluista muutoksista, jotka erityisesti koskettavat vajaatyökykyisiä ja toimintarajoitteisia henkilöitä. Palkkatukityöllä työssäoloehdon kerryttämisen poistamisen nähdään heikentävän heidän mahdollisuuksiaan saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mikä voi johtaa toimeentulotuen tarpeen kasvuun ja köyhyyden lisääntymiseen.

Tiivistelmä lausunnostamme ministeriölle:
Yhdistyksemme kiittää mahdollisuudesta lausua mielipiteensä työttömyysturvalakiin kohdistuviin muutoksiin ja toivoo huolellista harkintaa muutosten oikeudenmukaisuudesta. Yhdistyksemme näkökulma keskittyy erityisesti vajaatyökykyisiin, jotka ovat alttiimpia negatiivisille vaikutuksille. Yhdistyksemme korostaa, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus kohdistuu epäoikeudenmukaisesti vajaatyökykyisiin, joiden työllistymismahdollisuudet ovat rajoitetummat.

Yhdistyksemme vastustaa hallituksen esitystä, jossa palkkatukityöllä ei voisi kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatukityö on monille ainoa keino työllistyä, ja sen poistaminen työssäoloehtoa kerryttävänä työnä asettaisi nämä henkilöt eriarvoiseen asemaan muihin työntekijöihin nähden. Yhdistyksemme painottaa, että palkkatukityö antaa merkityksellisyyttä elämään, parantaa toimeentuloa ja vähentää riippuvuutta toimeentulotuesta.

Yhdistyksemme kanta:
Yhdistyksemme ehdottaa, että työssäoloehdon tulisi kertyä palkkatukityöllä kuten muissakin työsuhteissa. Tämä tukisi vajaakuntoisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla ja mahdollistaisi heidän työllistymisensä sekä yhteiskunnallisen osallistumisensa. Toimeentulo tulisi taata ensisijaisilla etuuksilla ilman tarvetta viimesijaiselle toimeentulotuelle. Hallituksen tulisi ehkäistä ihmisten joutuminen viimesijaisen toimeentulotuen varaan turvaamalla erityisesti vajaakuntoisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden toimeentulo riittävillä ensisijaisilla etuuksilla.

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät toivoo, että hallitus harkitsee uudelleen työttömyysturvalain muutoksia ja huomioi erityisryhmien tarpeet ja oikeudet yhdenvertaisesti.

Lisätietoja:
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry